Salvati copiii

Articole

12

Cum să-ți îmbunătățești relația cu cadrele didactice ale copilului tău? / How to improve your relation with your child’s teachers?

În cazul în care copilul dumneavoastră are probleme la şcoală (academice, sociale sau  comportamentale), unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face este să formaţi o puternică alianţă cu învăţătorul/profesorul copilului dvs. Pentru a vă fi mai uşor să realizaţi acest lucru, mai jos găsiţi câteva recomandări generale:

– Manifestaţi încă de la început o atitudine pozitivă faţă de cadrele didactice, este important ca acestea să ştie de la început că îi respectaţi ca profesionişti care au cele mai bune intenţii cu copilul dumneavoastră.

– Chiar dacă aveţi o situaţie în care nu sunteţi de acord cu profesorul, asiguraţi-vă că nu îl criticaţi în prezenţa copilului.

– Când discutaţi o problemă cu unul din profesorii copilului dumneavoastră, este important să rămâneţi concentrat pe obiectivul dumneavoastră: să găsiţi o soluţie.

Încercaţi să nu vă blocaţi în a găsi un vinovat, indiferent cine ar putea fi – profesorul, dumneavoastră, copilul dumneavoastră sau alt elev.

 

În rezolvarea unei probleme apărute la şcoală și care are legătură cu copilul dumneavoastră, puteţi parcurge următorii paşi:

Întrebaţi concret ’’Care este, exact, problema?’’. De exemplu, dacă problema se referă la lecţiile pe care copilul le are de învăţat sau la lucruri care s-au petrecut în afara clasei, este greu să o rezolvaţi înainte să aveţi toate detaliile.

Aflaţi când apare problema (în timpul desfăşurării orei, în pauză sau la trecerea de la o activitate la alta). Timpul poate fi un indiciu important. De exemplu, problemele academice din timpul prânzului pot fi un semn al oboselii, poate copilul adoarme seara prea târziu.

Întrebaţi ce se întâmplă chiar înainte ca problema să apară dar şi ce se intâmplă imediat după apariţia comportamentului problematic. De exemplu, abaterile constante ale unui copil conduc la trimiterea copilului afară din ora de matematică sau la ipoteza că apariţia comportamentelor problematice poate să fie o modalitate prin care se poate evita o oră pe care copilul o găseşte deosebit de dificilă sau frustrantă. Pentru unii copii, aceasta poate fi o modalitate de ascundere a unei dizabilităţi de învăţare.

Faceţi o listă cu toate lucrurile care au fost încercate până acum. Rezistaţi tentaţiei de a spune ’’Am încercat totul! Nimic nu funcţionează!’’. Deşi s-ar putea să vă simţiţi în acest fel, sunt mereu alte soluţii pe care le puteţi pune în practică.

Faceţi-vă un plan şi notați-l undeva la vedere. Astfel, toată lumea va şti ce responsabilităţi are. De exemplu, rolul dumneavoastră ca părinte ar trebui să fie acela de a verifica dacă cel mic este în pat în fiecare seară la ora 9:30; rolul profesorului ar putea fi acela de a petrece câteva minute în plus în fiecare zi asigurându-se că elevii au înţeles tema; rolul copilului dumneavoastră ar putea fi acela de a verifica cu profesorul dacă toate temele sunt notate corect, apoi să verifice cu un adult când tema este terminată şi ghiozdanul este făcut înainte să înceapă să se joace.

Stabiliţi detaliile planului creat împreună cu profesorul, discutând despre cum veţi măsura succesul şi cum veţi menţine legătura unul cu celălalt.

Nu vă aşteptaţi să rezolvaţi o problemă complexă printr-un singur pas. Creaţi-vă din timp o strategie de rezervă pentru cazul în care nu mai aveţi succes cu o anumită abordare. Crearea unei strategii noi ar putea implica apelarea la un consilier şcolar, un psiholog, sau alt specialist în sănătate.

Îndrăzniţi să mergeţi la următorul nivel şi implicaţi directorul sau chiar consilierul şcolar. Uneori, în ciuda eforturilor depuse, vor exista situaţii în care nu veţi putea relaţiona cu un anumit profesor. Poate că există un conflict de personalitate substanţială sau o adevărată incompatibilitate între stilul de predare al profesorului şi stilul de învăţare al copilului sau poate dumneavoastră nu aţi aflat exact care este problema.

 

Ionel MOCANU,
psihopedagog

 

In case your child faces issues in school (academic, social or behaviour related), one of the most important things you can do is build a strong alliance with your child’s educator/teacher. In order to make it easier for you to do so, we are conveying several general recommendations below:

– Express a positive attitude towards members of the teaching staff from the beginning, it is important for them to know that they have your respect as professionals with the best intentions towards your child.

– Despite being in a situation when you do not agree with the teacher, make sure you are not criticizing him/her in front of the child.

– When discussing an issue with one of the child’s teachers, it is important to remain focused on your objective: finding a solution.

Try not to remain stuck on finding a culprit, irrespective of who he/she may be – the teacher, you, your child or another student.

 

When you are faced with an issue which occurred at school and is related to your child, you can make the following steps:

Ask “What is, exactly, the problem?”. For instance, if the problem is related to your child’s assignments or things that happened outside the classroom, it is difficult to solve it before having all information.

Find out when did the problem occur (during class, during break or during the transition from one activity to the other). Time may be an important clue. For instance, academic problems during lunch may be a sign of fatigue, perhaps the child falls asleep late at night.

Ask what was going on right before the issue occurred, and what happened immediately after the occurrence of the problematic behaviour. For instance, constant deviations of a child lead to the removal of the child from the mathematics class or to the hypothesis that the occurrence of the problematic behaviour may be a mean to avoid a class the child finds particularly difficult or frustrating. For some children, this may be a method to hide a learning disability.

Make a list of all the things you have tried until then. Resist the temptation to say “I have tried everything! Nothing works! Although you may feel this way, there are always solutions you can put into practice.

Make a plan and write it somewhere in sight. This way, everyone will now their responsibilities. For instance, your role as a parent should be to check whether the child is in bed each night at 9:30, the teacher’s role is to spend several extra minutes every day to make sure students understood their homework; your child’s role may be to check with the teacher whether the homework he/she wrote down is correct, then check it with an adult when the homework is done and the backpack is ready before starting to play.

Set out the details of the plan drafted together with the teacher, while discussing about how to measure success and how to keep in touch with each other.

Don’t expect to solve a complex issue with a single step. Create a back-up strategy in due time in case you don’t succeed after applying a particular approach. Creating a new strategy may entail resorting to a school adviser, psychologist or another healthcare expert.

Dare to move to the next level and involve the principal or even the school counsellor. Sometimes, despite your best efforts, there may be cases when you are not able to relate with a particular teacher. There may be a substantial conflict of personality or a genuine lack of compatibility between the teacher’s teaching style and your child’s learning style or perhaps you failed to find out which is the problem.

Ionel MOCANU,
psycho-pedagogy expert