Salvati copiii

Articole

10a

Responsabilitatea – ce este și cum se dezvoltă în funcție de vârsta copiilor / Responsibility – what it is and how it develops depending on the child’s age

Nu ești responsabil, parcă ai fi un bebeluș!” este o replică pe care părinții sau cadrele didactice o folosesc destul des atunci când copiii nu fac ceva bine sau uită că au ceva de făcut. A educa înseamnă a ajuta o persoană să ajungă să fie independentă, să ia decizii, să se  descurce singură și să îşi cunoască foarte bine potențialul. Acest proces de educare este de lungă durată și costisitor, el începând acasă în familie şi continuând la școală.

Responsabilitatea reprezintă capacitatea de a-ți asuma consecințele propriilor acțiuni și decizii căutând binele propriu și al celorlalți.

Este important ca cei mici să fie învățați să accepte consecințele a ceea ce fac, gândesc sau decid. Nimeni nu se naște responsabil! Responsabilitatea se dezvoltă prin imitarea adultului și prin aprobarea socială, care apare ca o recompensă. Copilul simte satisfacție când acționează responsabil și primește aprobarea celor din jurul lui, iar acest lucru îi crește stima de sine!

A educa un copil să fie responsabil nu este foarte ușor. Se poate ajunge la acest rezultat doar prin îmbinarea efortului zilnic al părinților cu cel al educatorilor, dar marea recompensă a acestui efort este să vezi mai târziu nişte adulți responsabili. Nu este ușor să știi ce poți să îi ceri unui copil sau până unde este capabil să acționeze într-un mod responsabil și adecvat. De aceea este important să ținem cont de vârsta lui și de etapele de dezvoltare ale copilului!

 

Între 2 și 3 ani
La această vârstă, copilul poate îndeplini anumite sarcini ușoare, dar sub supravegherea adultului. Încă nu înțelege ce este bine și ce este rău în ceea ce privește cerințele și exigențele celorlalți pentru că nu are dezvoltat autocontrolul. Colaborează cu adultul în ceea ce privește aranjarea hainelor şi a încălţărilor sau poate să ude florile.

 

Între 3 și 4 ani
În această etapă de dezvoltare, copilul observă și imită comportamentul adultului și acționează în funcție de recompensă și de pedeapsă. Este etapa în care începe ușor să se dezvolte autocontrolul și poate să își aranjeze lucrurile. Colaborează în ceea ce privește păstrarea și strângerea jucăriilor. Poate participa la aranjarea mesei precum aranjarea farfuriilor sau a tacâmurilor. Se dezbracă singur și se poate îmbrăca cu ajutor. Începe ușor să înțeleagă să împartă lucrurile cu ceilalți și să aştepte până intră din nou în posesia lor și manifestă un interes crescut pentru jocul cu ceilalţi copii.

 

Între 4 și 5 ani
În acest interval de vârstă, copilul continuă să observe și să imite adulții. Are nevoie în continuare să fie ghidat și manifestă dorința de a-i mulțumi și a-i ajuta pe ceilalți luând inițiative responsabile precum să se îmbrace singuri, să strângă jucăriile după ce le folosesc sau să se controleze atunci când merg la un spectacol etc. La această vârstă, deja copilul poate avea responsabilitățile lui precise precum: să aşeze singur masa, poate să își supravegheze frații mai mici pentru un timp scurt, când adultul este în preajmă, poate să mențină ordine în lucrurile pe care le folosește şi este independent în ceea ce privește abilitățile de a mânca singur, de a se îngriji (să se îmbrace, să se spele, să meargă singur la baie). În timpul jocului, acceptă mici schimbări, deși nu le respectă mereu. La această vârstă se asociază cu 2, 3 copii pentru a se juca și începe să lege primele prietenii.

 

Între  5 și 6 ani
Copilul are deja un repertoriu vast de comportamente, dar este încă importantă prezența unui adult care să îi spună ce să facă și ce să nu facă. Recomandat este ca adulții să ofere două variante din care copilul să aleagă. El poate avea responsabilități precum: să șteargă praful, să strângă masa, să își pregătească hainele pentru a se îmbrăca și să caute diverse obiecte care să îi ajute în finalizarea anumitor activități. Nu uitați că cei mici învață prin imitare şi de aceea este important ca toți membrii familiei să respecte regulile casei și să manifeste comportamentele dezirabile pe care doresc să și le însușească și copiii. Începând cu vârsta de 5 ani, ei descoperă intenționalitatea, asimilează anumite reguli și se comportă ca atare. De asemenea, se joacă în grupuri mai mari de 3 copii și respectă reguli simple, încearcă să fie autonomi și se pot revolta la presiunile făcute de părinți sau de altă autoritate (de ex. norme sociale).

 

Între 6 și 7 ani
În această etapă, copilul poate evita diverse accidente cu control și ajutor. El este capabil să gestioneze o sumă săptămânală de bani pe care o primește și încă poate fi gestionat cu reguli. Îndeplinește instrucțiunile cuvânt cu cuvânt până pe la vârsta de 8 ani și își poate controla ieșirile de furie mai ușor. Tinde să își formeze un grup de prieteni de același sex și își dezvoltă abilitățile sociale legate de obiceiuri (să salute, să mulțumească). Are dorința de a fi bun și dacă nu este îi învinovățește pe ceilalți sau circumstanțele pentru că nu acceptă să fie considerat rău. Dobândește noțiunea de dreptate și învață normele morale pornind de la exemple concrete.

 

Între 7 și 8 ani
Între 7 şi 8 ani, copilul are autonomia personală dezvoltată și poate să își controleze impulsurile în funcție de intențiile pe care le are. Este capabil să își organizeze timpul, banii și jucăriile, dar asta nu înseamnă că nu este recomandat să fie supravegheat de un adult. La această vârstă poate avea responsabilități zilnice precum: să pregătească micul dejun, să se spele singur sau să se ocupe singur de activitățile școlare. Știe când și cum să acționeze în situațiile cotidiene de viață. Performanța persoanelor de referință este decisivă, dacă se menține o atitudine autoritară copilul poate deveni supus, dependent și lipsit de inițiative, iar dacă se menține o atitudine permisivă copilul se poate transforma într-o persoană capricioasă și iresponsabilă. De aceea este esențială o atitudine care să încurajeze inițiativele copilului, dar care să mențină disciplina. În ceea ce privește jocul, la această vârstă copilul începe să se bucure de jocul colectiv și să coopereze în grup, devenind capabil să prevadă consecințele propriilor comportamente.

 

Între 9 și 10 ani
Copilul la această etapă este suficient de autonom în ceea ce privește intențiile și responsabilitățile proprii. Poate avea o rutină în ceea ce privește organizarea propriilor materiale, haine sau propriile economii. Se poate ocupa de o responsabilitate casnică, ce trebuie realizată cu mare atenție și corectitudine. Le place să fie recompensați pentru aceste sarcini/activități de care este responsabil. Începe să se identifice cu grupul de prieteni, în cadrul căruia fiecare dintre ei are asigurată o contribuție și ascultă de liderul grupului. Recunoaște atunci când greșește ceva, dar mereu găsește scuze. Îi place să fie lăsat să aleagă pentru el. Își cunoaste posibilitățile, decide și reflectă înainte de a acționa, învață din consecințe și se simte atras de valorile morale de justiție, egalitate, sinceritate, bunătate.

 

Între 10 și 12 ani
Influența prietenilor în această perioadă este decisivă și comportamentul lui este în mare parte influențat de ceea ce vede la prietenii sau colegii lui. La fel și frații sau surorile mai mari au o mare influență asupra lui față de părinți. Este o etapă normală în a-și critica părinții și profesorii şi nu-i place să fie tratat cu autoritate ca un „copil” și își doreşte independență totală în ceea ce privește luarea deciziilor. Este important pentru el să își facă prieteni și să le ofere încredere, este loial grupului din care face parte (moral, vestimentar etc), are sentimentul de responsabilitate, încercând să își îndeplinească toate obligațiile și devine mai flexibil în ceea ce privește hotărârile lui. Comportamentele lui sunt mult mai dezirabile în afara familiei şi are poate să evaluezeceea ce este bine și ce este rău în privința propriilor acțiuni, se gândeşte la consecințe și apare obiectivitatea în deciziile și dorințele lui chiar dacă întâmplă să greșească.

Responsabilitatea este o abilitate care se achiziţionează si se dezvoltă progresiv parcurgând etapele menţionate mai sus. Dezvoltarea capacităţii de a acţiona în formă responsabilă diferă de la o persoană la alta (de ritmul fiecăruia) şi depinde şi de contextul în care se află (familie, şcoală, cartier). Astfel, este dificil să găseşti copii de aceeaşi vârstă care să manifeste acelaşi grad de responsabilitate. Etapele descrise mai sus trebuie înţelese doar ca referinţe şi nicidecum ca standarde precise pentru că fiecare copil are propria structură psihică în ceea ce priveşte capacitatea de responsabilitate.

 

Ionel MOCANU
psiholog în curs de acreditare Behavior Analyst Certification Board

Sursa:
Guía-para-el-desarrollo-de-conductas-responsables-en-niños-de-3-a-12-años

 

“You are not responsible, you are like a baby!” is a line parents or members of the teaching staff often use when children fail to do something or forget they have something to do. To educate means to help a person become independent, make decisions, manage alone and be very well aware of their potential. This education process is a long-term and costly process, which starts at home within the family and continues at school.

Responsibility is the ability to bear the consequences of your own actions and decisions, seeking to obtain your own and others’ welfare.

It is important for children to be taught to accept consequences of what they do, think or decide. No one is born responsible! Responsibility is developed by mimicking the adult and seeking social approval, which is seen as a reward. The child feels satisfaction when acting in a responsible manner and receives the approval of those surrounding him/her, and this helps boost his/her self-esteem!

To educate a child to be responsible is not easy. This outcome can only be achieved through a joint daily effort from both parents and educators, nevertheless, the greatest reward at the end of this endeavour is to see that your child has become a responsible adult. It is not easy to know what to ask of a child and to what extent is he/she able to act in a responsible and proper manner. That is why it is important to take into account the child’s age and development phases!

Between 2 and 3 years
At this age, the child can accomplish certain easy tasks, but only under the supervision of the adult. The child does not yet understand what is right and what is wrong when it comes to the requirements and demands of others, because self-control is not yet developed. He/she collaborates with the adult on folding clothes and arranging shoes or maybe watering the flowers.

Between 3 and 4 years
In this development phase, the child observes and mimics the behaviour of the adult and acts based on reward and punishment. This is the stage when self-control begins to develop and thus he/she may start arranging things. The child collaborates when it comes to maintaining and organizing toys, and may also participate in setting the table, with actions such as setting the plates or flatware. The child is able to undress him/herself with help, begins to share things with others and wait until he/she enters again in their possession and shows an increased interest in playing with other children.

Between 4 and 5 years
In this age range, the child continues to observe and mimic adults. He/she continues to need guidance and shows the will to please and help others by taking responsible initiatives such as dressing alone, organizing toys after using it or controlling when to go to a show etc. At this age, the child already begins to have more precise responsibilities such as: setting the table alone, supervising younger siblings for a short period of time, while the adult is nearby, keep the things he/she uses in order and is independent when it comes to the ability to eat, groom (dress, wash, go to the bathroom) alone. During play, he/she accepts small changes, although never abides by them. At this age, the child associates with 2, 3 children to play and starts bonding the first friendships.

Between 5 and 6 years
The child already has a vast array of behaviours, yet it is important to have an adult around to tell him/her what to do and what not to do. It is recommended for adults to provide two alternatives for the child to choose from. He/she may have responsibilities such as: dusting, clearing the table, preparing the clothes to wear and searching for various objects that would help him/her to complete certain tasks. Remember that the children learn by mimicking and it is important for all family members to abide by the house rules and express desirable behaviours for children to assimilate. Starting with the age of 5 they discover intentionality, assimilate certain rules and behave as such. They also play in groups larger than 3 children and comply with simple rules, try to be more autonomous and may revolt against pressures done by parents or a different authority (i.e. social rules).

Between 6 and 7 years
At this stage, the child is able to avoid different accidents when kept under control and helped. He/she is able to manage a monthly amount of money received and may still be, in turn, managed by rules. The child implements the instructions word by word until he/she is approximately 8 years old and is able to easily control anger. Tends to form a group of friends of the same sex and develops social habit-related skills (greet, thank). Wishes to be a good person and if not, blames the others or the circumstances as he/she cannot accept being considered a bad person. Acquires the notion of justice and learns about the moral rules based on concrete examples.

Between 7 and 8 years
Between the age of 7 and 8, the child has a developed personal autonomy and is able to control his/her impulses depending on his/her intentions. Is able to organize time, money and toys, but this does not mean the child should not be overseen by an adult. At this age, he/she may have daily responsibilities such as: prepare breakfast, wash or handle school activities alone. The child knows now when and how to act when dealing with a day-to-day life situation. The performance of persons of reference is decisive, in the sense that if an authoritarian attitude is maintained, the child may become submissive, dependent and lacking initiative, while a permissive attitude can make the child become a moody and irresponsible person. That is why it is critical to have an attitude that encourages the child to take initiative, while maintaining discipline. As for play, at this age the child begins to enjoy collective games and cooperates as part of a group, becoming able to foresee the consequences of his/her own conduct.

Between 9 and 10 years
At this stage, the child is sufficiently independent in terms of own intentions and responsibilities. He/she may be assigned with a routine with regards to organizing his/her own materials, clothes or savings. The child is also able to handle a domestic chore, which must be accomplished with great focus and fairness. They like to be rewarded for these tasks/activities placed in their care. He/she begins to identify with the group of friends, within which each of them has a contribution and listens to the group leader. Acknowledges when he/she has done something wrong, but always finds excuses. The child likes to be left to choose for him/herself. Is aware of his/her own capabilities, decides and reflects before acting, learns from consequences and is drawn by the moral values of justice, equality, honesty, kindness.

Between 10 and 12 years
His/her friends’ influence during this period is decisive and his/her behaviour is mainly impacted by what he/she sees in friends or classmates. His/her older siblings have an equally great influence on him/her as compared to parents. This is a normal stage when the child criticizes his/her parents and teachers and does not like being treated with authority like a “child” and wishes total independence in decision making. It is important for him/her to make friends and trust them, is loyal to the group he/she is a part of (morally, clothing-wise etc.), has the feeling of accountability, trying to fulfil his/her obligations and becomes more flexible when it comes to his/her decisions. The child’s behaviours are more desirable outside the family and is able to assess what is right and what is wrong when it comes to his/her own decisions, thinks of the consequences and his/her decisions and desires are influenced by objectivity although he/she may make mistakes.

Responsibility is a skill which is acquired and developed progressively by going through the phases mentioned above. The ability to act in a responsible manner develops differently from one person to the other (individual pace) and also depends on the context in which the child lives (family, school, neighbourhood). Therefore, it is difficult to find children of the same age that express the same level of responsibility. The stages described above must be understood only as references and not as precise standards as each child has his/her own mental structure when it comes to responsibility.

Ionel MOCANU
Psychologist pending Behaviour Analyst Certification Board

Source:
Guía-para-el-desarrollo-de-conductas-responsables-en-niños-de-3-a-12-años