Salvati copiii

Finanțatori

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de 100 de milioane de euro.

Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi.

În plus, FRDS a reuşit să atragă şi finanţări alternative, pentru proiecte de dezvoltare locală şi instituţională, din surse precum: Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DfID), Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Open Society Institute (OSI) sau Roma Education Fund (REF).

Începând cu anul 2013, FRDS este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri la risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.

www.frds.ro

The Romanian Fund for Social Development (FRDS) was established in 1998 as a body of public interest under the authority of the Government of Romania, in order to fund projects meant to improve the living conditions within poor communities and disadvantaged groups from the rural or urban area. Throughout its 15 years of activity, FRDS has funded more than 1.430 projects for local development, with a total value of 100 million Euro.

The funds managed by FRDS are mainly sourced from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the Council of Europe Development Bank (CEB), complemented by the contribution of the Romanian Government and of direct beneficiaries.

In addition to this, FRDS has also successfully attracted alternative resources, through local and institutional development programs, from sources such as: the Department for International Development of the UK Government (DfID), Sectoral Operational Program for Human Resources Development (POS DRU), Open Society Institute (OSI) or Roma Education Fund (REF).

As of 2013, FRDS has been Scheme Operator for the RO10 Program “Children and youngsters at risk and Local and regional initiatives to reduce national inequalities and promote social inclusion” (CORAI), financed through the financial mechanism of the European Economic Area 2009 – 2014.

www.frds.ro