Salvati copiii

Intrebări și răspunsuri

cover-faq
 • Ce sunt grădinițele estivale și cine poate fi înscris în cadrul lor? / What are summer kindergartens and who can sign up?

  În lunile de vară, Salvați Copiii organizează activități pentru copii de vârstă preșcolară (4-7 ani) care au nevoie de sprijin educațional suplimentar pentru integrare preșcolară sau școlară. Grădinițele estivale reprezintă programe educaţionale pentru copiii preşcolari care nu au fost înscriși niciodată la școală și sunt menite să reducă diferenţele de dezvoltare psiho-educaţională între copii în prima zi de şcoală. Acești copii provin din familii cu probleme socio-economice sau din comunități vulnerabile.

  During the summer months, Save the Children organizes activities dedicated to preschool children (4 – 7 years) in need of additional educational support to integrate in preschool or school. Summer kindergartens are educational programs dedicated to pre-schoolers who have never been registered to school and are meant to reduce the psycho-educational development gaps between children on the first day of school. These children come from families facing socio-economic issues or from vulnerable communities.

 • Ce condiții îndeplinesc copiii care sunt incluși în programele de tip A Doua Șansă? / What requirements do children included in The Second Chance programs meet?

  Copiii de vârstă școlară care nu au fost înscriși niciodată la școală sau au abandonat școala și încă au vârsta legală pentru a fi reintegrați în învățământul de masă pot beneficia de sprijin în cadrul programului A Doua Șansă. Astfel, prin acest program sunt organizate cursuri de sprijin în vederea facilitării accesului la educație și oferirii de șanse egale în dezvoltarea ulterioară a copiilor, pentru ca aceștia să poată accede cu șanse reale pe piața muncii.

  Children of school age who have never been registered to school or dropped out and are still the legal age to be reintegrated in the mainstream educational system may benefit from support as part of The Second Chance program. With this program, we organize support sessions with a view to facilitating access to education and providing equal opportunities for the further development of the children, so that they benefit from real opportunities when accessing the labour market.

 • Ce condiții îndeplinesc copiii care sunt incluși în programele de tip Școală după Școală? / What requirements do children included in the School after School programs meet?

  Prin activitatea Școală după Școală se are în vedere prevenirea abandonului școlar pentru copiii care au rezultate slabe la învățătură (corigențe, absenteism prelungit) sau provin din familii cu probleme socio-economice sau din comunități vulnerabile, fiind astfel la risc ridicat de abandon școlar. Copiii beneficiază de activități educaționale, participă la activităţi extra-curriculare, beneficiază de suport constând în manuale și rechizite pentru fiecare copil, facilitarea accesului la servicii medicale în funcție de nevoile individuale. Prin toate activitățile la care copiii participă se urmărește dobândirea de abilități de viață independentă.

  The activity of the School after School program is focused on preventing school dropout among children with poor school results (failed assessments, extended absenteeism) or come from families facing socio-economic issues or vulnerable communities, thus at high risk of abandoning school. Children benefit from educational activities, participate in extracurricular activities, benefit from support consisting of books and school supplies for each child, as well as facilitated access to healthcare depending on individual needs. With all the activities in which children participate, we want to make sure they acquire skills to lead an independent life.

 • Centrele educaționale Salvați Copiii sunt centre de plasament? / Are Save the Children educational centres care institutions?

  Centrele educaționale Salvați Copiii nu sunt centre de plasament, sunt centre de zi, localizate în incinta unor școli, unde copiii vin înainte sau după orele lor de curs și participă la activități recreativ-educaționale. Zilnic, în funcție de nevoile și de vârsta lor, copiii petrec la centrul de zi în jur de 3-4 ore.

  Save the Children educational centres are not care institutions, but day-care centres found within schools, where children come before or after school and participate in recreational-educational activities. Depending on their needs and age, children spend approximately 3-4 hours daily in the day-care centre.

 • Părinții care își înscriu copiii la centrele de zi își pierd din drepturi? / Do parents who sign up their children to day-care centres lose rights?

  Nu. Între Salvați Copiii și părinții copiilor beneficiari se încheie un acord ce prevede derularea unor acțiuni comune în vederea respectării interesului superior al copilului. În cazul nerespectării acordului, se efectuează o reevaluare a acestuia și se aplică sancțiuni acolo unde este cazul, dar acestea nu intervin în relația dintre părinți și copiii. În plus, Salvați Copiii încheie un parteneriat cu școala în incinta căreia se desfășoară activitatea centrului educațional, cu scopul de a sprijini familiile aflate în dificultate.

  No. Save the Children and the parents of beneficiary children conclude an agreement which sets forth the implementation of joint actions to the benefit of the child. If this agreement is violated, a reassessment of the child is conducted and sanctions are applied where necessary, but these sanctions do not interfere with the relation between parents and children. Moreover, Save the Children also concludes a partnership with the school within the premises of which we carry out the activity of the educational centre, so as to support families facing difficulties.

 • Ce program au activitățile din centrele de zi? / What is the schedule of the day-care centres?

  Activitățile din centrele educaționale au loc de luni până vineri în intervalul 11 – 17; acesta poate varia în funcție de centru. Programul grădinițelor estivale este de luni până vineri in intervalul 9 – 12/13.

  The activities in the educational centres are organized from Monday to Friday between 11 – 17; this schedule may vary depending on the centre. The schedule of summer kindergartens is from Monday to Friday between 9 – 12/13.

 • În ce orașe se găsesc centrele educaționale Salvați Copiii? / Where are Save the Children educational centres located?

  Centrele educaționale Salvați Copiii sunt localizate în București (3 centre educaționale – sector 1 și sector 5), Piteşti, Prejmer/Braşov, Reşiţa, Cluj, Constanţa, Mangalia, Târgovişte, Craiova, Lupeni, Petrila, Iaşi, Târgu Mureş, Roznov/ Neamţ, Părhăuţi/Suceava, Timişoara, Vulturești / Vaslui, Negrești / Vaslui. Mai multe detalii despre centrele educaționale din țară se regăsesc aici.

  Save the Children educational centres are located in Bucharest (3 educational centres – district 1 and 5), Piteşti, Prejmer/Braşov, Reşiţa, Cluj, Constanţa, Mangalia, Târgovişte, Craiova, Lupeni, Petrila, Iaşi, Târgu Mureş, Roznov/ Neamţ, Părhăuţi/Suceava, Timişoara, Vulturești / Vaslui, Negrești / Vaslui. For more information on the educational centres across the country, please click here.

 • Cum pot deveni voluntar pentru copiii din centrele educaționale? / How can I become a volunteer for the children in educational centres?

  Pentru a sprijini copiii din centrele educaționale în calitate de voluntar, te rugăm să ne trimiți CV-ul tău și răspunsul la întrebarea “De ce vrei să fii voluntar?” la adresa voluntar@salvaticopiii.ro. Colegii noștri din cadrul Centrului Național de Voluntari îți vor oferi mai multe detalii legate de modalitatea de înscriere.

  In order to support children from educational centres as a volunteer, please send your resume and the answer to the question “Why do you want to become a volunteer?” to voluntar@salvaticopiii.ro. Our colleagues from the National Centre of Volunteers will provide you with further details on how to sign up.

 • Ce înseamnă a fi voluntar în centrele educaționale? / What does volunteering in the educational centres entail?

  În centrele educaționale, voluntarii oferă copiilor sprijin în efectuarea temelor, îi ajută să își îmbunătățească rezultatele școlare, iar împreună cu aceștia și cu ceilalți voluntari, dezvoltă jocuri și activități recreative. Cu răbdare și atenție, voluntarii contribuie la evoluția copiilor atât pe plan educațional, cât și pe plan personal, fiind un model pentru cei mici în termeni de comportament, limbaj, atitudini. Copiii și voluntarii se împrietenesc în intervalul pe care îl petrec împreună la centru, iar în acest mod, activitățile devin plăcute și au rezultate remarcabile.

  As part of the educational centres, volunteers assist the children with their homework, help them improve their school results, and together with them and other volunteers, develop games and recreational activities. Volunteers contribute with patience and focus to the educational and personal progress of the children, become a role model for the little ones in terms of behaviour, language, attitude. The children and volunteers become friends during the time spent together at the centre, and this way, all activities become more exciting and generate remarkable results.

 • Care sunt beneficiile voluntarilor din centrele educaționale? / What benefits do volunteers from educational centres receive?

  Voluntarii activi în centrele educaționale au ocazia de a se dezvolta pe plan personal și profesional. Lucrul direct cu copiii dezvoltă abilitățile sociale, organizatorice și de comunicare (lingvistică, nonverbală, interculturală). În plus, feedback-ul oferit de voluntari relevă faptul că implicarea în educația copiilor cu posibilități reduse crește încrederea în sine și dorința de a face schimbări pozitive în comunitate și are, la nivel personal, un impact pozitiv asupra celor care dedică timp acestor activități. În plus, conform Legii Voluntariatului 78/2014, voluntariatul este recunoscut drept experiență profesională, iar competențele dobândite de voluntari sunt atestate prin documente precum adeverințe și certificate de voluntariat.

  The volunteers working in the educational centres have the opportunity to develop both at personal and professional level. By working directly with the children, they are able to develop their social, organizational and communication skills (non-verbal, intercultural language). Moreover, the feedback provided by volunteers reveals that by being involved in the education of children with low possibilities increases self-esteem and the wish to make positive changes within communities and also bears a positive impact at personal level, on those who commit their time for these activities. In addition to this, as per the Law on volunteering no. 78/2014, volunteering is recognized as work experience, and the competencies gained by volunteers are certified through volunteering certifications.