Salvati copiii

Rezultate

cover-rezultate
Rezultatele proiectului:
 • 6 centre educaționale înființate, amenajate și dotate corespunzător cu mobilier, echipamente IT și materiale didactice;
 • 3 programe educaționale implementate – Grădinițe Estivale, Școală după Școală, A Doua Șansă;
 • 67 de specialişti/profesionişti/voluntari au dobândit cunoştințe şi abilităţi specifice;
 • 541 de copii au beneficiat direct de serviciile proiectului din care:
  • 167 de copii au beneficiat de serviciile grădinițelor estivale;
  • 317 copii au beneficiat de servicii în cadrul programului Școală după Școală;
  • 57 de copii au beneficiat de servicii în cadrul programului A Doua Șansă;
 • 120 de copii au participat la o tabără tematică;
 • 370 de părinți/tutori ai copiilor au primit servicii specifice de suport din care:
  • 145 incluși în cadrul Grădinițelor Estivale;
  • 234 incluși în cadrul programului Școală după Școală;
  • 41 incluși în cadrul programului A Doua Șansă;
 • 2000 de copii, cadre didactice și membri ai comunităților au participat la sesiuni de informare și conștientizare privind dreptul copiilor la educație;
 • 1.500.000 de persoane au fost informate prin intermediul unei campanii de informare publică desfășurată la nivel național;
 • 8 acorduri de parteneriat cu autorități relevante la nivel local au fost încheiate.
Impact:
 • creșterea accesului și participării la educaţie preșcolară/școlară a copiilor de vârstă preșcolară;
 • îmbunătăţirea frecvenţei și a rezultatelor școlare şi prevenirea abandonului şcolar;
 • creșterea gradului de acces la un ciclu de învățământ superior și a gradului de școlarizare a copiilor care au abandonat școala/neșcolarizați;
 • creşterea nivelului de conştientizare a importanței educației în rândul familiilor copiilor în risc şi a comunităţii în general;
 • creșterea gradului de informare privind dreptul copilului la educație în rândul elevilor și cadrelor didactice;
 • creșterea implicării instituțiilor publice locale din domeniul social și educațional în identificarea și referirea grupurilor vulnerabile la servicii;
 • profesionişti mai bine pregătiţi implicaţi în activităţile destinate copiilor în risc sau vizând incluziunea socială;
 • creșterea accesului și participării la educaţie și a nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate copiilor în situaţii de risc;
 • creșterea gradului de conștientizare al publicului larg și al specialiștilor privind prevederile legale în vigoare referitoare la educație și responsabilitățile familiei și ale instituțiilor școlare și sociale ce decurg din legislație.

Project results:

 • 6 educational centres set out, organized and properly equipped with furniture, IT equipment and teaching materials;
 • 3 educational programs implemented – Summer Kindergartens, School after School, The second chance;
 • 67 experts/professionals/volunteers acquired specific know-how and skills;
 • 541 children benefitting directly from the services provided as part of the project of whom:
  • 167 children benefitted from the services of the summer kindergartens, at least 50 will be subsequently integrated in preschool/school;
  • 317 children benefitted from services within the School after School program, of whom at least 140 will improve their school attendance and at least 120 will improve their school results;
  • 57 children benefitted from services as part of The Second Chance program, of whom at least 40 will pass at least one assessment exam;
 • 120 children participated in a theme camp;
 • 370 parents/guardians of children received specific support services of whom:
  • 145 part of the Summer Kindergartens;
  • 234 part of the School after School program;
  • 41 part of the Second Chance program;
 • 2000 children, members of the teaching staff and of the communities participated in information and awareness sessions concerning the children’s right to education;
 • 500.000 persons were informed through a public information campaign carried out at national level;
 • 8 partnership agreements were concluded with the relevant authorities at local level.

Impact:

 • Improving access and participation in the preschool/school education of children of preschool age;
 • Improving attendance and school results and preventing school dropout;
 • Enhancing access to one upper level education cycle and of the educational degree for children who abandoned school/never went to school;
 • Raising awareness on the importance of education among families with children at risk and among the community, in general;
 • Improving the level of information on the child’s right to education among students and members of the teaching staff;
 • Enhancing the level of engagement of local public institutions operating in the social and educational areas in identifying and referring vulnerable groups to corresponding services;
 • Better trained professionals involved in the activities dedicated to children at risk or targeting social inclusion;
 • Improving access and participation in education and access to suitable / integrated services meant for children at risk;
 • Raising awareness among the wide audience and experts on the legal applicable provisions related to education and the responsibilities of the family and educational and social institutions arising from this legislation.